Wydarzenie zakończone!

Security BSides 2024 juz 12-14 lipca!

Spodziewany termin kolejnej edycji to październik 2025.

#BSidesWarsaw to:

O #BSidesWarsaw

#BSidesWarsaw 2024 to już X edycja tego kultowego wydarzenia, które jest częścią globalnej serii Security BSides. Co roku, nasza konferencja odbywa się w sercu Polski – w Warszawie, przyciągając entuzjastów bezpieczeństwa, ekspertów, oraz liderów myśli z całego świata.

Co nas wyróżnia? Każda edycja BSidesWarsaw jest wyjątkowa, gromadząc coraz więcej uczestników i prelegentów, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniami i najnowszymi odkryciami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. To idealne miejsce do nawiązywania wartościowych kontaktów, wymiany pomysłów oraz uczestnictwa w inspirujących dyskusjach.

Zapraszamy! Dołącz do nas i bądź częścią tej niezwykłej przygody. W tym roku również musisz być z nami!

Wiadomości

Bądź na bieżąco z Security BSides Warsaw 2024 na Twitterze!

W celu zapewnienia ciągłego dostępu do najświeższych informacji, zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Twitterze. Tam znajdziecie aktualizacje na temat harmonogramu, niezapowiedzianych zmian, sesji oraz innych ważnych wydarzeń związanych z konferencją. Twitter będzie naszym głównym kanałem komunikacyjnym, gdzie na bieżąco będziemy udostępniać wszelkie nowości oraz istotne ogłoszenia.

Śledźcie @BSidesWarsaw aby nie przegapić żadnych aktualności!

Gdzie i kiedy?

Kiedy? Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w dniach 12-14 lipca. Zarezerwuj te daty, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i odkryciami w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego.

Gdzie? Tym razem mamy zaszczyt gościć uczestników w prestiżowej przestrzeni Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota. To nowa lokalizacja, która zapewnia doskonałe warunki dla naszych paneli dyskusyjnych, warsztatów i sesji networkingowych.

Adres: Uniwersytet Warszawski - Kampus "Ochota", ul. Żwirki i Wigury, Warszawa.

KTO i O CZYM opowie?

Dokładną AGENDĘ możecie sprawdzić na stronie międzynarodowej. Agenda będzie się zmieniać.

Jeszcze nie znamy dokładnej agendy, ale jesteśmy pewni, że będzie wspaniale.

Obecny status Confcon

Organizatorzy

Partnerzy

Patroni medialni

Zapraszamy również na

 

Współpraca

Oczywiście żadna konferencja nie może się odbyć bez całego sztabu ludzi gotowych do pomocy. A może być ona świadczona w różnej formie. Jeśli masz czas, środki, ochotę itp. możesz się zastanowić nad dołączeniem do naszego sztabu organizacyjnego w jednej z form.

Współorganizator

Grupy i osoby, które będą pomagały nam ogarnąć sprawy organizacyjne. Pracę możecie zacząć już teraz. Więcej informacji na forum kanału oraz bezpośrednio na kanale. Organizatorzy będą widnieli we wszelkich materiałach promocyjnych. Osoby wspierające dostaną stosowne zaświadczenia.

Patron merytoryczny

Forma kierowana do stowarzyszeń i fundacji działających w temacie. Liczymy na wasze wsparcie. W zamian zapewniamy możliwość promocji.

Patron medialny

Forma kierowana do prasy, portali internetowych, stacji radiowych i telewizyjnych oraz podobnych. Liczymy na wasze wsparcie w formie informacji w waszych mediach przed eventem, transmitowaniu wydarzenia, oraz relacji po nim. Oczywiście w takiej formie w jakiej będziecie chcieli.

Sponsor

Zarówno w formie finansowej jak i nagród (książki, szkolenia, sprzęt itp). Każdy sponsor będzie miał możliwość wystawienia baneru, promocji swoich produktów, sprzedaży bezpośredniej itd. Będziecie umieszczeni w materiałach promocyjnych, plakatach praz stronie internetowej.

Wolontariusz

Każda para rąk do pracy na miejscu się przyda. Coś ustawić, kogoś pokierować, posprzątać, pomóc przy rejestracji, rozklejaniu plakatów, kierowaniu na parkingi itd. Wolontariusze dostaną stosowne zaświadczenia (niektóre szkoły honorują wolontariat punktując ocenami z zachowania, są też punkty przy rekrutacji do szkół średnich). Zapraszamy przede wszystkim młodzież gimnazjalną i młodzież szkół średnich.

Osoby/grupy/firmy zainteresowane jakąkolwiek formą współpracy proszone są o kontakt na adres e-mail [email protected]

§1 Postanowienia ogólne

 1. Konferencja Security Bsides Warsaw, zwana dalej Konferencją, odbywa się w dniach 12-14.07.2024 w Warszawie.
 2. Organizatorem Konferencji jest #listekklonu oraz podmioty w roli sponsorów oraz partnerów podane na stronie internetowej w terminie do 2 tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia.
 3. W ramach konferencji odbędą się wykłady oraz warsztaty poruszające różne zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa.
 4. Uczestnikami konferencji są osoby związane z tematyką konferencji oraz przedstawiciele sponsorów.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 6. Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem http://securitybsides.com/, oraz http://bsides.pl/ w kontekście polskiej edycji.

§2 Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konferencji są prelegenci, słuchacze, oraz obsługa wydarzenia.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku osób poniżej 16 roku życia dodatkowo zgodę rodzica lub prawnego opiekuna, zawierającej imię i nazwisko. Nie dotyczy osób, które przybyły na wydarzenie z osobą, która się nią opiekuje.
 3. Na prośbę uczestnika sztab organizacyjny może wydać zaświadczenie udziału w konferencji.
 4. Udział w konferencji jest nieodpłatny, a o kolejności wejścia na sale decydfuje organizator.
 5. Koszt pobytu i przejazdu, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 6. Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.
 7. Komitet organizacyjny może pokryć koszty zakwaterowania prelegentom mieszkającym powyżej 50 kilometrów od miejsca odbywania się Konferencji, po wcześniejszym wyrażeniu takiej potrzeby przez prelegenta.
 8. Komitet organizacyjny pokrywa koszty wyżywienia wszystkim prelegentom.
 9. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku braku wcześniejszej rejestracji uczestnika lub/i sytuacji, kiedy sala wykładowa będzie już pełna.
 10. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Konferencji upływa w momencie przekroczenia 120% maksymalnej liczby uczestników.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz miejsca Konferencji z przyczyn od Niego niezależnych.
 13. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej- elektronicznej i przesłana na adres [email protected]
 14. Organizator konferencji nie ponosi odpowiedniość za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje sponsor do osób przebywających w pomieszczeniach przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze.

§3 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas KONFERENCJI.
 2. Uczestnicy są zobowiązaniu do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i PPoż, jakie obowiązują na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
 3. Zabrania się wnoszenia na salę oraz używania w trakcie Konferencji broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, wysokoprocentowych napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych i materiałów szklanych.
 4. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo spotkania (organizatorzy, ochrona, służby porządkowe legitymujące się identyfikatorem) uprawnione są do:
 5. Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
 6. Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny, lub zachowujących się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku nie wykonania tych poleceń- wezwania do opuszczenia Konferencji.
 7. Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 8. W razie wszelkich problemów, w tym zdrowotnych, technicznych i innych należy się zwrócić do Organizatora.
 9. Organizator udziela wszelkich dodatkowych informacji.

§3 INNE

 1. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody prelegentów, osób prowadzących zajęcia itp.
 2. Udział w Konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na ORGANIZATORA autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:
 3. gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach „Otoczenia” prowadzącego,
 4. gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowaniem do zdjęcia
 5. Organizator jest uprawniony do rejestrowania przebiegu wydarzenia przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz dalszego przetwarzania zapisu.
 6. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ciszy podczas wykładów, co jest równoznaczne z wyciszeniem telefonów komórkowych.
 7. Komitet organizacyjny ani prelegenci czy prowadzący warsztaty nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie wiedzy i umiejętności poznanych w trakcie trwania Konferencji.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilnoprawną za wszelkie czyny niezgodne z Polskim prawem.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.
 8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej